/

С Т А Т У Т

В с е у к р а ї н с ь к о ї    г р о м а д с ь к о ї    о р г а н і з а ц і ї  

„Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та екстреної

медичної допомоги”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та екстреної медичної допомоги» (надалі «Рада») - є всеукраїнською громадською організацією, що об'єднує громадян України на основі єдності та спільності їх інтересів.

1.2 Свою діяльність Рада здійснює відповідно до Конституції України, чинного законодавства України та цього Статуту.

1.3 Рада діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.

1.4 Рада набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації. Володіє власним майном, має самостійний баланс, печатку, власну символіку, а також рахунки, в тому числі і валютний, в установах банків. Символіка реєструється в установленому законодавством порядку.

1.5 Рада здійснює свою діяльність на території України.

1.6 Юридична адреса Ради: 02660, м. Київ, вул. Братиславська, 3

1.7 Повне та скорочене найменування Ради:

Повна назва українською мовою -  Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та екстреної медичної допомоги»;

повна назва російською мовою – Всеукраинская общественная организация «Всеукраинский совет реанимации (ресусцитации) и экстренной медицинской помощи»;

повна назва англійською мовою – All-Ukrainian public organization “All-Ukrainian Resuscitation Council and emergency medicine”

Скорочена назва українською мовою – Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та екстреної медичної допомоги.

Абревіатура українською мовою - ВГО «ВРР (Р) та ЕМД»;

абревіатура російською мовою – ВОО «ВСР (Р) и ЄМП»;

абревіатура англійською мовою  - APO “ARCEM”

1.8 Рада є неприбутковою організацією, яка не має на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РАДИ

2.1 Основною метою діяльності Ради є сприяння покращенню та удосконаленню надання екстреної медичної допомоги та заходів реанімації потерпілим та хворим як в звичайних умовах так і при надзвичайних ситуаціях, об’єднання зусиль медичних працівників та інших зацікавлених осіб для порятунку життя людей та збереження їх працездатності шляхом підвищення стандартів реанімаційних заходів, поширення та впровадження кращого світового досвіду та стандартів реанімаційних заходів і  надання екстреної медичної допомоги, сприяння  діяльності організацій, які зацікавлені у впровадженні новітніх методів серцево-легеневої-мозкової реанімації, а також, захист законних, соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів.

2.2 Для досягнення своєї мети Рада ставить перед собою такі завдання:

 • захист законних інтересів членів Ради в сфері організації медичного забезпечення постраждалих та хворих в надзвичайних ситуаціях та провадження заходів реанімації;
 • удосконалення системи збереження життя і здоров'я постраждалих та хворих як  в звичайних умовах так і в випадку  надзвичайних ситуаціях;
 • удосконалення законодавства в сфері організації медичного забезпечення постраждалих в надзвичайних ситуаціях та провадження заходів реанімації;
 • проведення культурно-масової, інформаційно-аналітичної, науково-методичної та практичної роботи, спрямованої на розвиток медичного забезпечення потерпілих та хворих та впровадження світового досвіду та стандартів реанімаційних заходів;
 • сприяння створенню системи підготовки, підвищення кваліфікації та перекваліфікації кадрів, що працюють у сфері медичного забезпечення постраждалих в надзвичайних ситуаціях та/або професійна діяльність яких потребує навичок надання невідкладної медичної допомоги та здійснення реанімаційних заходів, опрацювання, розробка та нормативне оформлення навчальних програм і методик призначених до використання відповідними рятувальними службами, лікарями-фахівцями, а також широким колом громадськості;
 • розповсюдження наукової літератури, відповідних стандартів-протоколів-компендіумів-підручників, у формі матеріалів практичної науки базових та спеціальних технік серцево-легеневої-мозкової реанімації;
 • оцінювання результатів впровадження та застосування реанімаційних технік, методів та стандартизація протоколів дій;
 • організація консультацій та експертиз у сфері реанімації та організації медичного забезпечення постраждалих при надзвичайних ситуаціях;
 • сприяння залученню в Україну іноземних інвестицій для покращення та удосконалення медичного забезпечення постраждалих в надзвичайних ситуаціях та впровадження світового досвіду і стандартів реанімаційних заходів;
 • вивчення та аналіз зарубіжного досвіду в питаннях  удосконалення медичного забезпечення постраждалих в надзвичайних ситуаціях та провадження реанімаційних заходів, а також співпраця з зацікавленими закордонними організаціями, зокрема Європейською Радою Реанімації.

2.3. Для виконання статутних цілей і завдань, Рада має право:

 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
 • представляти і захищати свої права та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах;
 • ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
 •  засновувати  підприємства, створювати госпрозрахункові установи і організації зі статусом юридичної особи, в порядку, встановленому законодавством;
 • використовувати свої кошти на виконання статутних цілей і завдань;
 • одержувати  від  органів державної  влади  і  управління  та  органів  місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
 • у встановленому законодавством порядку, отримувати відповідні ліцензії, дозволи та інші документи, які необхідні для досягнення статутних цілей;
 • сприяти науковій, дослідницькій та пошуковій роботі членів Ради, в тому числі за кордоном;
 • залучати на добровільних засадах відповідно до законодавства України засоби сторонніх організацій, окремих громадян та/або їх об’єднань;
 • розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
 • засновувати засоби масової інформації;
 • користуватись іншими правами, що не суперечать законодавству.

Рада може засновувати або вступати в міжнародні спілки об'єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди для здійснення статутної діяльності, а також брати участь у заходах, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України та відповідають меті та завданням Ради.

3. ЧЛЕНИ РАДИ, ЇХ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ

3.1 Рада має індивідуальне, колективне та почесне членство.

3.2 Індивідуальними членами Ради можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають право до юридичних дій, мають медичну освіту або  працюють у сфері медичного забезпечення постраждалих в надзвичайних ситуаціях та/або професійна діяльність яких потребує навичок надання невідкладної медичної допомоги та здійснення реанімаційних заходів, та які визнають положення Статуту Ради, Положення Ради, беруть участь в її діяльності і сплачують членські внески. Індивідуальні члени Ради приймають участь в її діяльності особисто або через голів місцевих осередків, які є їхніми уповноваженими представниками.

3.3 Колективними членами Ради можуть бути колективи підприємств, установ, організацій та громадські організації, які визнають Статут Ради, Положення Ради, беруть участь в її діяльності і сплачують членські внески. Колективні члени Ради приймають участь в її діяльності через своїх уповноважених представників або голів місцевих осередків, які можуть бути  їхніми уповноваженими представниками.

3.4 Прийом індивідуальних та колективних членів здійснюють місцеві осередки або Правління на підставі письмової заяви, яка подаються до керівництва осередку або Голови Правління та сплаченого вступного внеску. Прийняття і виключення членів Ради здійснюється на підставі рішення Правління Ради.

 3.5 Рішенням Правління особі або колективу осіб може бути присвоєне звання Почесного члена Ради за вагомий внесок в розвиток Ради та виконання статутних завдань.

Колективні, індивідуальні та почесні члени мають рівні права. За виключенням того, що почесні  члени Рази звільняються від сплати членських внесків.

3.6 Індивідуальні та колективні члени Ради сплачують вступні та щорічні членські внески. Розмір внесків індивідуальних членів Ради визначається Правлінням Ради. Розмір членських внесків колективних членів Ради визначається угодами їх керівних органів з Правлінням Ради. Фінансово неспроможні організації, що виявили бажання стати колективними членами Ради, можуть звільнятися від сплати внесків.

3.7 Правління Ради веде облік членів Ради.

3.8 Член Ради може вийти з неї шляхом подання письмової заяви та розрахуватися за своїми зобов’язаннями перед Радою. В такому випадку членські внески поверненню не підлягають.

3.9 Члени Ради, які систематично не виконують свої обов’язки або безвідповідально ставиться до доручень, або не сплачують членські внески без поважних причин, можуть бути виключені із Ради.

3.10 Член Ради має право:

 • обирати та бути обраним до керівних та контролюючих органів Ради;
 • голосувати з усіх питань винесених на розгляд Загальних зборів;
 • отримувати від Ради всі форми допомоги, що передбачені його Статутом;
 • виходити із запитаннями та пропозиціями до керівних органів Ради, вимагати їх компетентного розгляду;
 • отримувати інформацію щодо всіх напрямків діяльності Ради організації, її робочих органів і груп;
 • брати участь у  заходах Ради;
 • одержувати організаційно-методично допомогу в реалізації проектів схвалених керівними органами Ради. Користуватися інформаційно-аналітичними, науковими і матеріально-технічними засобами Ради, консультаціями, що їх надає Рада чи її органи. Користуватися культурними, соціально-побутовими та іншими благами, що надає Рада у межах визначених Статутом та Положеннями Ради та рішеннями її керівних органів;
 • звертатися в органи Ради за правовим захистом чи допомогою і отримувати її;
 • бути членом інших товариств, спілок, об'єднань і асоціацій, діяльність яких не суперечить засадам Ради;
 • використовувати символіку та інші атрибути Ради за згодою керівних органів;
 • представляти за дорученням Ради її інтереси в будь-яких установах та організаціях, у тому числі і міжнародних;
 • вийти із складу Ради (без повернення виплачених внесків) за власним бажанням.

3.11Члени Ради зобов'язані:

 • дотримуватись вимог законодавства, положень цього Статуту та Положень Ради;
 • брати активну участь в діяльності Ради, сприяти своєю діяльністю досягненню мети і завдань Ради;
 • утримуватись від дій, що завдають шкоди Раді;
 • дотримуватись організаційної дисципліни, виконувати рішення керівних органів і посадових осіб Ради;
 • своєчасно виконувати фінансові, майнові та інші зобов’язання перед Радою та нести відповідальність за невиконання зобов'язань;
 • виконувати рішення загальних зборів і інших керівних та контролюючих органів Ради, якщо вони не суперечать засадам Статуту;
 • дотримуватися моралі та професійної етики;
 • постійно сприяти здійсненню цілей і завдань Ради, популяризувати їх, провадити роботу щодо залучення нових членів Ради;

3.12  За порушення статутних вимог члени Ради можуть бути виключені з неї місцевими осередками з повідомленням Правління або правлінням безпосередньо за наявних на те причин. Виключення членів Ради здійснюється  на підставі  рішення  Правління  Ради,  з наступним схваленням такого рішення Координаційною Радою.

3.13 Виключені з Ради члени можуть знову вступити до нього на загальних підставах.

3.14 Рішення щодо прийому або виключення можуть бути оскаржені до Координаційної ради. Її рішення є остаточним.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА РАДИ ТА ЇЇ СТАТУТНІ ОРГАНИ

4.1 Статутними органами Ради, які здійснюють управління її діяльністю, є:

 • Загальні збори;
 • Координаційна рада;
 • Правління;
 • Ревізійна комісія.

4.2. Загальні збори є вищим органом Ради.

4.3 Загальні збори скликаються Правлінням не рідше, ніж раз на 3 (три) роки. Позачергові Загальні Збори скликаються на вимогу Координаційної Ради, або за письмовою вимогою не менш як 2/3 місцевих осередків.

4.4. Про скликання загальних зборів та їх порядок денний Правління інформує членів Ради не пізніше, ніж за один місяць до їх відкриття. Дата, місце проведення та порядок денний Загальних зборів повідомляється членам Ради у письмовій формі рекомендованим листом, факсимільним повідомленням, телеграфом або електронною поштою.

4.5. Загальні збори членів Ради вправі ухвалювати рішення з усіх питань діяльності Ради.

4.6 До виключної компетенції Загальних Зборів відносяться:

 • затвердження Статуту Ради, змін та доповнень до нього;
 • визначення головних напрямків діяльності, затвердження перспективних планів роботи Ради;
 • обрання, строком на 3 (три) роки Координаційної Ради, Голови Координаційної Ради;
 • обрання, строком на 3 (три) роки Голови і членів Правління Ради та Голови і членів Ревізійної комісії;
 • заслуховування та затвердження звітів Координаційної Ради, Правління та Ревізійної комісії, прийняття рішень про проведення ревізії фінансової діяльності Ради;
 • реалізація права власності;
 • прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Ради, призначення ліквідаційної комісії, затвердження Положення про неї;
 • висловлення недовіри будь-якому членові виборчих органів Ради і виведення його з їх складу.

4.7.Затвердження Статуту Ради, змін та доповнень до нього, визначення головних напрямків діяльності, затвердження перспективних планів роботи Ради, обрання Координаційної Ради, Голови Координаційної Ради, Голови і членів Правління Ради, Голови і членів Ревізійної комісії, прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Ради здійснюється більшістю у 3/4 голосів від загальної кількості присутніх на Загальних зборах;

4.8 Рішення Загальних зборів є легітимними, якщо на Загальних зборах зареєстровано понад 1/2 делегатів, які є уповноваженими представниками загальної кількості членів Ради. Один делегат має один голос не залежно від кількості членів Ради, уповноваженим представником яких він є.

 4.9 Усі рішення, за виключенням випадків передбачених цим Статутом, приймаються більшістю голосів присутніх на Загальних зборах, шляхом відкритого голосування. Рішення оформляється протоколом.

4.10 Роботою Загальних зборів керує Голова Загальних зборів, який обирається на кожному засіданні.

4.11 Робота Загальних зборів, результати голосування та прийняті рішення відображаються в протоколах. Протоколи Загальних зборів підписуються Головою Загальних зборів та секретарем Загальних зборів, призначеним для ведення протоколів. Зберігання всіх протоколів Загальних зборів здійснюється Правлінням.

4.12 Координаційна рада Ради є керівним органом, що діє в період між Загальними зборами, здійснює контроль за діяльністю Правління, захистом прав членів Ради, та уповноважений вирішувати усі питання статутної діяльності Ради, крім питань віднесених до виключної компетенції Загальних зборів.

4.13.Організаційною формою роботи Координаційної ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Координаційної ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на рік. Засідання Координаційної ради вважається правомочним  при наявності більшості присутніх від загальної кількості її членів. Рішення на засіданні Координаційної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Координаційної ради, які беруть участь у її засіданні. Члени Координаційної ради не мають права передавати свої повноваження іншій особі.

4.14 До складу Координаційної Ради входять 7 осіб, що призначені Загальними зборами строком на 3 роки, з числа складу членів Ради. Одна і та ж сама особа одночасно не може обіймати дві посади в виборних органах Ради.

4.15 Права та обов'язки Координаційної Ради:

4.15.1 затверджує Положення про Правління та Положення про Ревізійну комісію;

4.15.2 координує роботу та розглядає звіт Правління Ради;

4.15.3 розробляє та затверджує план роботи, бюджет і кошторис на поточний рік або вносить до них зміни;

4.15.4 приймає рішення щодо делегатів, представників і спостерігачів на закордонні та міжнародні з'їзди і конференції, тощо;

4.15.5 присуджує Почесні премії, відзнаки та інші нагороди Ради за поданням Правління або за власною ініціативою;

4.15.6 ініціює проведення позачергових Загальних зборів, шляхом подання відповідного завдання Правлінню Ради та пропонує порядок денний їх проведення;

4.15.7 ініціює зміни до Статуту та Положень Ради, шляхом подання відповідного завдання Правлінню Ради;

4.15.8 вносить на затвердження Загальних зборів зміни та доповнення до Статуту, підготовлені Правлінням, після свого затвердження;

4.15.9 затверджує кількісний склад, структуру та умови оплати праці постійних штатних працівників, залучених до роботи в Раді;

4.15.10 затверджує рішення Правління про прийом або виключення колективних та почесних членів Ради;

4.15.11 затверджує зразки печаток, штампів, положення про символіку;

4.15.12 розглядає пропозиції Правління та приймає рішення про відкриття нових осередків;

4.15.13 розглядає пропозиції Правління та приймає рішення про створення госпрозрахункових організацій, установ, підприємств в порядку, встановленому чинним законодавством;

4.15.14 звітує перед Загальними зборами про діяльність Ради.

4.16. Голова Координаційної ради очолює орган та скріплює підписом і печаткою рішення Координаційної ради. 

4.17 Члени Координаційної ради обирають зі свого складу Заступника голови, який виконує обов'язки Голови Координаційної ради у разі його відсутності.

4.18 Правління є виконавчим постійно діючим керівним органом Ради, яке здійснює  оперативно-розпорядче управління та поточну діяльність Ради. Правління Ради   діє від імені Ради з усіх питань, передбачених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та відповідно до законодавства України.

4.19 До складу Правління входять Голова Правління, Перший заступник Голови Правління, Заступник Голови Правління та 2 члена Правління, що обрані Загальними зборами.

4.20 Голова Правління Ради очолює роботу Правління і слідкує за виконанням рішень Загальних зборів та Координаційної ради, пропонує кандидатуру секретаря з наступним схваленням Правлінням, розподіляє обов'язки між членами Правління, підписує документи від імені Ради і Правління, приймає рішення про витрати коштів Ради згідно з його цілями та завданнями, репрезентує Раду в усіх інстанціях, від імені Ради укладає договори, приймає на роботу штатних працівників, звітує про роботу Правління. У разі відсутності Голови Правління його обов'язки виконує Перший заступник, а у разі відсутності Першого заступника - Заступник Голови Правління.

4.21 Правління здійснює свою діяльність на підставі Положення, яке затверджує Координаційна Рада.

4.22 Правління Ради приймає рішення більшістю голосів при наявності більшості членів Правління на зборах Правління. Збори Правління Ради скликаються не рідше одного разу на 6 місяці.

4.23 Права та обов'язки Правління Ради:

4.23.1 проводить організаційну роботу по скликанню Загальних зборів, визначає порядок денний Загальних зборів;

4.23.2 забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Координаційної ради, перспективних і поточних планів діяльності;

4.23.3 готує та подає до Координаційної Ради зміни і доповнення до Статуту Ради;

4.23.4 вирішує питання щодо використання коштів Ради згідно з затвердженим бюджетом;

4.23.5 здійснює прийом та виключення членів Ради з наступним затвердженням такого рішення Координаційною радою;

4.23.6 подає відомості до Координаційної ради про кількісний склад, структуру та умови оплати праці постійних штатних працівників, залучених до роботи в Раді;

4.23.7 подає до Координаційної ради зразки печаток, штампів;

4.23.8 сприяє відкриттю нових осередків;

4.23.9 готує пропозиції щодо створення госпрозрахункових організацій, установ, підприємств;

4.23.10 здійснює іншу діяльність, необхідну для реалізації статутних цілей і завдань Ради.

4.24 До складу Ревізійної Комісії входять Голова Ревізійної Комісії та 2 члени, що призначені Загальними зборами.

4.25 Ревізійна комісія контролює та перевіряє виконання Статуту Ради, рішень Загальних зборів  і  Координаційної ради, діяльність  Правління,  фінансову діяльність Ради, її місцевих осередків.

4.26 Ревізійна комісія здійснює свою діяльність на підставі Положення, яке затверджує Координаційна рада.

5. МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ

5.1. Основою Ради є місцеві осередки, які  створюються  за територіальним принципом відповідно до адміністративно-територіального устрою України. Рішення про створення осередку приймаються на Загальних зборах бажаючих стати членами Ради. Збори про створення місцевого осередку є легітимними, якщо кількість бажаючих становить три та більше осіб.

5.2 Місцеві осередки легалізуються  шляхом повідомлення про заснування або державної реєстрації у встановленому законом порядку.

5.3 Керівником місцевого осередку Ради є його Голова, який обирається Загальними зборами членів відповідного місцевого осередку Ради.

5.4. Місцеві осередки Ради здійснюють свою діяльність на основі Положення про місцевий осередок Ради, що затверджується Загальними  зборами, а також цього Статуту.

5.5. Місцеві осередки Ради беруть активну участь у загальній  діяльності Ради та активно залучають нових членів до Ради.

6. КОШТИ ТА МАЙНО РАДИ

6.1 Майно та кошти Ради утворюються за рахунок:

 • внесків членів Ради;
 • добровільних та благодійних внесків, дарів, пожертвувань організацій, підприємств та установ, українських, іноземних громадян та юридичних осіб;
 • надходжень  від  підприємств,  організацій  та установ,  які  засновані  та створені Радою з метою фінансування роботи по виконанню завдань Ради;
 • коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
 • пасивних доходів;
 • коштів, що передаються на договірних засадах фізичними та юридичними особами для фінансування конкретних заходів відповідно завдань Ради;
 • прибутки від депозитних вкладів та цінних паперів;
 • дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, бюджетів державних організацій, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги;
 • інші надходження, не заборонені чинним законодавством, які не ведуть до втрати ознак неприбутковості.

6.2 Кошти Ради знаходяться у її повному розпорядженні та використовуються для виконання її статутних завдань, утримання штатного апарату та благодійних цілей. При цьому Рада повинна використовувати благодійні внески юридичних і фізичних осіб тільки згідно з призначенням, обумовленим особою, що зробила цей внесок.

Рада самостійно встановлює розмір та форму використання коштів, надання благодійної допомоги. Структура та кошторис використання коштів розробляється Правлінням і затверджується Координаційною радою Ради.

Витрати, що пов'язані з діяльністю Ради та утриманням її апарату, здійснюються за рахунок коштів Ради.

6.3 Рада може мати у власності об'єкти як житлового, так і нежитлового фонду, майно виробничого, культурно-просвітнього та оздоровчого призначення, грошові кошти, цінні папери, транспорт  та інше майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності Ради.

6.4 Рада є власником майна, що їй належить. Відповідно до чинного законодавства Рада володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться в її власності згідно з метою та завданнями своєї статутної діяльності і призначенням майна.

6.5 Рада підбиває підсумки своєї діяльності, веде оперативний, бухгалтерський

облік та статистичну звітність у встановленому чинним законодавством порядку. Звітний рік Ради встановлюється з 01 січня по 31 грудня календарного року.

7. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ РАДИ

7.1. Зміни до статутних документів Ради підлягають обов'язковій реєстрації згідно чинного законодавства.

8. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ РАДИ

8.1. Реорганізація та ліквідація Ради здійснюється згідно з рішенням Загальних зборів більшістю у 3/4 голосів від загальної кількості присутніх на Загальних зборах. Рада може бути примусово ліквідована на підставі рішення суду.

8.2. Кошти та інше майно Ради, в тому числі і в разі ліквідації, не можуть перерозподілятися між її членами і використовуються для виконання статутних завдань, на витрати пов’язані з ліквідацією Ради або на благодійні цілі.

8.3. У разі ліквідації Ради її активи передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

8.4. Ліквідація Ради здійснюється призначеною Загальними зборами ліквідаційною комісією. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління майном та коштами Ради.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації.

ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930